เว็ปนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นวิทยาทาน

คติธรรมใช้ในชีวิตประจำวัน

 
หน้านอกบอกความงาม
หน้าในบอกความดี
หน้าที่บอกความสามารถ
หน้านอก.....แต่งให้พอดี หน้าในและหน้าที่จงแต่งให้มาก ๆ

บทสวดมนต์และคาถาต่าง ๆ

Picture

เพิ่มเติม
บทสวดโมระปริตรพร้อมเสียงสวด
**เชิญดาวน์โหลดบทสวด ธรรมต่าง ๆ ฟรี**
คติเตือนใจ
กลอนสอนใจ

idiom อังกฤษ
>>>>รวมเสียงบทสวดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนสามารถฟังและดาวน์โหลดได้ฟรี<<<<

คิดดีไว้ก่อน

Picture
สิ่งที่คุณเห็น
อาจไม่ใช่สิ่งที่คุณคิด
สิ่งที่คุณคิด อาจไม่ใช่สิงที่เขาเป็น
บางครั้ง สิ่งที่เขาเป็น อาจจะยากเย็นกว่าคุณจะเข้าใจ

หลักธรรมในการครองเรือน

หลักธรรมในการทำงาน

หลักธรรมในการปกครอง

หลักธรรมในการบริหารองค์กรณ์
บทสวดสรภัญญะ

จงเตือนตนของตนให้พ้นผิด
ตนเตือนจิตตนได้ใครจะเหมือน
ตนเตือนตนไม่ได้ใครจะเตือน
อย่าแชเชือนเตือนตนให้พ้นภัย

เขาทำดีทำชั่วตัวของเขา
อย่านำมาใส่ตัวเราเรื่องเขาหนา
เพราะจะทำให้ยุ่งหนุงหนักอุรา
ตามยะฐากรรมเขาเราสบาย

หลักธรรมในการดำเนินชีวิต


มงคล 38 ประการเพื่อความก้าวหน้าในการดำเนินชีวิต
 การไม่คบคนพาล  ทำงานไม่ให้คั่งค้าง  มีความอดทน   การคบบัญฑิต  การให้ทาน  เป็นผู้ว่าง่าย   การบูชาบุคคลที่ควรบูชา การประพฤติธรรม  การได้เห็นสมณะ   การอยู่ในถิ่นอันสมควร   การสงเคราะห์ญาติ   การสนทนาธรรมตามกาล   เคยทำบุญมาก่อน  ทำงานที่ไม่มีโทษ   การบำเพ็ญตบะ  การตั้งตนชอบ  ละเว้นจากบาป  การประพฤติพรหมจรรย์   ความเป็นพหูสูต  .สำรวมจากการดื่มน้ำเมา  การเห็นอริยสัจ  การรอบรู้ในศิลปะ  ไม่ประมาทในธรรมทั้งหลาย  การทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน        มีวินัยที่ดี  มีความเคารพ  มีจิตไม่หวั่นไหวในโลกธรรม  กล่าววาจาอันเป็นสุภาษิต  มีความถ่อมตน  มีจิตไม่เศร้าโศก  การบำรุงบิดามารดา มีความสันโดษ  มีจิตปราศจากกิเลส  การสงเคราะห์บุตร  มีความกตัญญู  มีจิตเกษม  การสงเคราะห์ภรรยา การฟังธรรมตามกาล

รวม web เกี่ยวกับศาสนาและธรรมมะมากกว่า 100 web

สวดมนต์เพื่ออะไร...>>>>

ศาลาธรรม นำใจสงบ

Picture
 ขออานิสงค์ในการสร้างเว็ปนี้มอบให้แด่บิดามารดาผู้ให้กำเหนิด และเจ้ากรรมนายเวรของข้าพเจ้า 
***vdo ธรรมมะ..>>
***vdo บทสวดต่าง ๆ..>>
**เชิญดาวน์โหลดบทสวด ธรรมต่าง ๆ ฟรี**
บทสวดโมระปริตรพร้อมเสียงสวด

เพิ่มเติม
บทสวดโมระปริตรพร้อมเสียงสวด
**เชิญดาวน์โหลดบทสวด ธรรมต่าง ๆ ฟรี**
คติเตือนใจ
กลอนสอนใจ

idiom อังกฤษ
>>>>รวมเสียงบทสวดต่าง ๆ ไว้อย่างครบถ้วนสามารถฟังและดาวน์โหลดได้ฟรี<<<<

Picture
อ า นิ ส ง ส์ ข อ ง ก า ร ส ว ด ม น ต์
- บำบัดทุกข์โศกโรคภัย รวมทั้งความรุ่มร้อนใจ
- ขจัดภัยอันตราย สิ่งชั่วร้ายที่จะพึงมี
- ปัดเป่าอุบาทว์ เสนียดจัญไร สิ่งอวมงคล
- ป้องกันภัยต่างๆ มีโจรภัย อัคคีภัย อสรพิษสัตว์ร้ายทั้งปวง
- ส่งเสริมให้เจริญด้วย อายุ วรรณะ สุขะ พละ
- ให้แคล้วคลาดภัย ประสบความสวัสดี มีชัยเจริญงอกงามในชีวิต
.........................................

อยากให้ลงอะไรเพิ่มแจ้งเจ้าของ website ได้ด้านล่าง หรือมีคติเตือนใจกลอนดี ๆ ฝากไว้ได้